"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EXternal Integrity and Transparency Assessment: EIT)
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน
๐2. ข้อมูลผู้บริหาร
๐3. อำนาจหน้าที่
๐4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
๐5 ข้อมูลการติดต่อ
๐6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     พรบ/พรก.
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
     เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A
o9 Social network
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

 
(1)   2   3   4   5