"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"
 
นายเสรี ชุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
โทร.09-3723-7825
นายวิจิตร์ โอภาส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
โทร.093-732-4615
นางสุเนตร ฉิมมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
โทร.093-227-0965
สิบเอกชยุตม์ บรรเทิง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
โทร.093-584-3665
นายดุสิต ลิ่มปนกติกา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-848-0428