"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"
   
 
วิสัยทัศน์
                                                “ การคมนาคมสะดวก    เศรษฐกิจดี   คนมีการศึกษา
                                                ประชาชนอยู่ดีกินดี   สิ่งแวดล้อมน่าอยู่    มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

ของดีตำบลน้ำจืด
                                                          กุ้งหลวงของดี                          มากมีต้นจาก
                                                ของฝากไม้กวาดดอกอ้อ               เที่ยวต่อน้ำตกบกกราย

พันธกิจ
            1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการประชาชน
            2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
            3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
            4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
            5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น