"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     แบบสอบถามความพึงพอใจ
     เว็บบอร์ด
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      กิจการสภา
      การดำเนินการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปื
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
1   2   3   (4)   5