"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
11 ม.ค. 2564
2 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 ก.พ. 2563
3 กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
19 ม.ค. 2563
4 ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
24 ส.ค. 2562
5 กฏกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
27 ธ.ค. 2561
6 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
26 พ.ย. 2561
7 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 ก.ย. 2561
8 ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
07 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1