"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

พรบ./พรก.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
18 ก.พ. 2564
2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
20 พ.ย. 2563
3 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
23 เม.ย. 2563
4 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสงิ่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
20 มี.ค. 2563
5 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
18 ก.ย. 2562
6 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
27 ส.ค. 2562
7 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
13 ก.พ. 2561
8 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
04 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1