"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 เม.ย. 2564
3 นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 เม.ย. 2563
4 ประกาศอบต.น้ำจืด เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 เม.ย. 2563
5 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 เม.ย. 2563
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
82
17 พ.ค. 2562
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 พ.ค. 2562
8 มารตการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 เม.ย. 2562
9 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราการ และพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
19 เม.ย. 2562
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
68
28 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2