"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ก.พ. 2563
2 กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ม.ค. 2563
3 ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ส.ค. 2562
4 กฏกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ธ.ค. 2561
5 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 พ.ย. 2561
6 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ก.ย. 2561
7 ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1