"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ธ.ค. 2562
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 พ.ย. 2562
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ก.ค. 2562
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 พ.ค. 2562
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบทุน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ก.พ. 2562
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ธ.ค. 2561
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ธ.ค. 2561
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1