"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

พรบ./พรก.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
23 เม.ย. 2563
2 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสงิ่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 มี.ค. 2563
3 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ก.ย. 2562
4 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ส.ค. 2562
5 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ก.พ. 2561
6 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1