"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
30 พ.ย. 2563
62 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ จัดทาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการและทุพพลภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 พ.ย. 2563
63 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 พ.ย. 2563
64 ประกาศเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเขตการบริการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ดาวน์โหลดเอกสาร
170
27 ต.ค. 2563
65 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่1 1ต.ค.63-ธ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
66 ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ก.ย. 2563
67 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 ส.ค. 2563
68 บทลงโทษกรณีไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
25 ส.ค. 2563
69 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาศาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
189
21 ส.ค. 2563
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
184
19 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19