"กุ้งหลวงของดี มากมีต้นจาก ของฝากไม้กวาดดอกอ้อเที่ยวต่อน้ำตกบกกราย"

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 กำหนดให้
วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
เพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหา เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
สำหรับปี 2564 นี้ แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
ยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ลดการเดินทางของประชาชน และควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายเชื้อ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี จึงกำหนดงดการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่ และเน้นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก โดยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้สนับสนุนหน่วยงานภาคี อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การจัดกิจกรรมเกม /การ์ตูนเกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติด, คลิปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยผู้มีชื่อเสียงทางสังคม รวมทั้งยังมีการเผยแพร่เทปบันทึกภาพการอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเทปบันทึกภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย การตรวจตรา
ตามหมู่บ้าน/ชุมชน จุดตรวจ – จุดสกัด เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยให้ดำเนินการตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่และคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกด้วย

26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน